Bevezető

Köszönjük, hogy megtisztelt bizalmával és weboldalunkat választotta.

Jelen Általános Szerződési Feltételek tartalmazza a Kommunikáció Neked Polgár Ágnes e.v. által üzemeltetett „www.szoknyaesnadrag.hu ” weboldalon történő internetes megrendelésre, illetve vásárlásra vonatkozó feltételeket.

Kérjük, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeket (a továbbiakban: Ászf.) és kizárólag abban az esetben vegye igénybe a szolgáltatásokat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

www.szoknyaesnadrag.hu (a továbbiakban: weboldalon) oldalon történő böngészéssel és használatával, valamint a szolgáltatások megrendelésével, a termékek megvásárlásával elfogadja a www.szoknyaesnadrag.hu által szabott feltételeket, adatkezelési elveket, azt magára nézve kötelező érvényűnek tekinti.

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A ”www.szoknyaesnadrag.hu domain név alatt működő weboldal működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeiken rendelkezésre állunk.

Megrendelés során szolgáltatónak a Polgár Ágnes e.v. minősül, amely a továbbiakban Szolgáltató elnevezéssel, a termékeket megrendelő, és a weboldalt használók a továbbiakban Felhasználó elnevezéssel kerülnek megjelölésre.

 1. Szolgáltató adatai

2.1. Szolgáltató adatai

Cégszerű elnevezés: Polgár Ágnes e.v.
Székhely: 2800 Tatabánya Előd Vezér utca 22. 2/7.  
Adószám:  Adószám: 5735335-1-31

Cégjegyzék/Nyilvántartási szám: 55975692
Telefonszám:
 (+36) 70 541 6645
Email: hello@kommunikacioneked.hu
Weboldal: www.kommunikacioneked.hu

(Telephely: 2040 Budaörs Holdfény utca 27-29.)

A kapcsolattartó személy neve: Polgár Ágnes
Panaszkezelés: Polgár Ágnes
Telefonszám:
 (+36) 70 541 6645
Email: hello@kommunikacioneked.hu

Tárhely szolgáltató: Deninet Kft.

 1. Alapvető és értelmező rendelkezések

3.1. Jelen szerződési feltételek (a továbbiakban: „Általános Szerződési Feltételek”) hatálya kiterjed a Kommunikáció Neked Polgár Ágnes e.v. mint Szolgáltató (a továbbiakban: „Szolgáltató”) és partnerei, mint Felhasználó (a továbbiakban: „Felhasználó”) (a továbbiakban együtt: „Szerződő Felek”) közötti szerződésekre, amelyek tárgya a Felhasználó által a www.szoknyaesnadrag.hu weboldalon megrendelt termék/szolgáltatás.

3.2. A Szolgáltató külön köteles tájékoztatni Felhasználót arról az általános szerződési feltételről, amely a szokásos szerződési gyakorlattól, a szerződésre vonatkozó rendelkezésektől lényegesen vagy valamely korábban a Szerződő Felek között alkalmazott kikötéstől eltér. Ilyen feltétel csak akkor válik a szerződés részévé, ha azt a másik fél – a külön figyelemfelhívó tájékoztatást követően – kifejezetten elfogadta. Felhasználó kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt rendelkezéseket megismerte, az nem tartalmaz olyan előírásokat, amelyek a szokásos szerződési gyakorlattól, illetve a szerződésre vonatkozó rendelkezésektől lényegesen eltérnek.

3.3. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen szerződés értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (a továbbiakban: Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

3.4. A jelen ÁSZF 2019. 10. 16-tól hatályos és visszavonásig hatályban marad.

A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a ÁSZF-et. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 nappal a weboldalakon közzéteszi. Vevők a weboldalak használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldalak használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

3.5. Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak, a szerződésben foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

3.6. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. Abban az esetben, ha bármely Felhasználó a weboldalon található tartalmat jogosulatlanul használ fel a 13. pontban meghatározott jogkövetkezményekkel kell számolnia.

 1. Megrendelhető szolgáltatások, termékek köre

4.1. A www.szoknyaesnadrag.hu weboldalon különféle sajtó kiadványok, eleketronikusan letölthető könyvek, és életvezetési termékek és szolgáltatások rendelhetők meg, egyes kurzusokhoz járó online személyes konzultáció mellett. A Szolgáltató által biztosított termékek és szolgáltatások a konvencionális gyógyítási módszereket kiegészítő, életmódjavító eljárásokat tartalmaznak, amelyek nem tartoznak az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény hatálya alá. 

4.2. A megjelenített termékek/szolgáltatások online rendelhetők meg. A termékekre és szolgáltatásokra vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők.

4.3. A weboldalon a Szolgáltató részletesen feltünteti az általa nyújtott és a Felhasználó által igénybe vehető termék nevét, leírását, a szolgáltatások nevét, leírását, a hozzáférés módját (online vagy postai úton) a megrendeléssel létrejövő előfizetés tartamát.

4.4. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználót az akcióról és annak pontos időtartamáról. Felhasználó a regisztrációját követően bejelentkezik a webáruházba/vagy regisztráció nélkül is megkezdheti a vásárlást.

 1. Egyedi megrendelés

5.1. Amennyiben a Felhasználó egyedi ‒ vagy a weboldalon megjelent szolgáltatások egyedi változatát, illetve bármilyen további a weboldalon megjelent vagy nem megjelent ‒ szolgáltatást kíván igénybe venni, valamint egyéb elképzelését szeretné megvalósítani a Szolgáltató közreműködésével, akkor a felek között egyedi szerződés jön létre.

5.2. Amennyiben a Szerződő Felek között a jogviszony egyedi feltételeit rögzítő szerződés (a továbbiakban: „Egyedi Szerződés”) jön létre, úgy a jelen Általános Szerződési Feltételek és az Egyedi Szerződés együtt képezik a Szerződő Felek között a szolgáltatás tárgya tekintetében létrejött teljes megállapodást.

5.3. Amennyiben a jelen Általános Szerződési Feltételek hatálybalépése után kötött vagy módosított Egyedi Szerződés és a jelen Általános Szerződési Feltételek között tartalmi ellentmondás merül fel, úgy az adott jogviszony tekintetében az Egyedi Szerződés rendelkezései élveznek elsőbbséget. Az Egyedi Szerződésben nem rendezett kérdések tekintetében az Általános Szerződési Feltételekben foglalt rendelkezések irányadóak.

5.4. Felhasználó kijelenti, hogy az Egyedi Szerződés megkötését megelőzően Felhasználó a jelen Általános Szerződési Feltételek tartalmát megismerte és az Általános Szerződési Feltételeket kifejezetten elfogadja.

 1. Rendelés menete, regisztráció

6.1. A Felhasználónak az egyes szolgáltatás/termék csomagok vagy szolgáltatás/termék megrendelése során meg kell adnia a nevét, az elektronikus levél címét, lakcímét, amely egyben regisztrációnak minősül.

A Felhasználó a regisztrációját bármikor törölni tudja az info@szoknyaesnadrag.hu elektronikus levélcímre küldött üzenettel. Az üzenet megérkezését követően a Szolgáltató köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről. A Felhasználó felhasználói adatai, a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből, ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezeknek az adatoknak a törlését.

Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.

6.2. A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag a Felhasználó a felelős. Amennyiben Felhasználó tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót.

6.3. Felhasználó vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.

6.4. Amennyiben a Felhasználó korábban regisztrált már, a regisztrációját követően a megrendeléshez bejelentkezhet a weboldalon, a „Belépés” menüpontra kattintva.

6.5. A Felhasználónak lehetősége van választani, illetve rendelni a weboldalon megjelenített szolgáltatások és termékek közül. A felhasználó a megrendelést, a megrendelni kívánt szolgáltatás vagy termék alatt található a „Kosárba rakom” gomb megnyomásával indíthatja el.

A „Kosárba rakom” gombra kattintást követően megjelenő „Pénztár” oldalon meg kell adni a Felhasználó adatait (név, cím, elektronikus levélcím), illetve ezen a felületen ellenőrizhető a megrendelni kívánt szolgáltatás vagy termék megnevezése, mennyisége és ellenértéke (rendelés tartalma), valamint kiválasztható a fizetés módja.

6.6. „Tovább a pénztárhoz!” gombra kattintással a Felhasználó elküldi a megrendelését a Szolgáltató részére. A rendszer ezt követően a Felhasználót, amennyiben a fizetési módként a bankkártyás fizetést választotta, a banki fizetés oldalra irányítja át, ahol a bankkártya adatok megadásával a szolgáltatás kifizetése megtörténik.

Sikeres fizetést követően a rendszer, egy olyan oldalt jelenít meg, melyen visszaigazolja a sikeres megrendelést. Amennyiben a Felhasználó a fizetési módként az előre utalást választotta, a Felhasználó a fizetési adatokat tartalmazó elektronikus levelet kap a Szolgáltatótól. A Felhasználónak a megadott számlaszámra az utalást 3 (három) munkanapon belül kell teljesítenie.

6.7. Felhasználó elektronikus levélben, a megrendelés elküldését követően automatikus visszaigazolást kap (Kérjük, figyelje levélszemét mappáját is!). Amennyiben ez a visszaigazolás a Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 (negyvennyolc) órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül.

A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz elektronikus levélcímet ad meg. Az automatikus elektronikus levél tartalmazza a Felhasználó által a megrendelés, illetve regisztráció során megadott adatokat (számlázási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát a megrendelt termék/szolgáltatás megjelölését és a fizetendő végösszeget.

6.8. Az automatikus visszaigazoló elektronikus levél a Szolgáltató részéről a Felhasználó által tett ajánlat elfogadásának minősül.

6.9. Amennyiben a weboldalon hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél/szolgáltatásoknál vagy az áraknál a Szolgáltató fenntartja a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a Szolgáltató a hiba felismerése, illetve módosítása után azonnal tájékoztatja a felhasználót az új adatokról.

Az ilyen esetekben a felhasználó a módosítást követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetősége van arra, hogy elálljon a megrendeléstől és ebben az esetben a szerződés a felek között, egyéb jognyilatkozat nélkül, megszűnik.

6.11. Előfordulhat, hogy hibás ár szerepel a honlapon. Hibás árnak minősül esetleg rendszerhiba vagy elgépelés miatt megjelenő hibás ár. Hibás ár esetén a megrendelést a Szolgáltató a hibás áron nem köteles elfogadni, és nem köteles a terméket hibás áron értékesíteni.

Hibás áron történő ajánlattétel esetén nem jön létre szerződés a felek között. Amennyiben a felhasználó hibás áron tesz ajánlatot, a rendszer azt automatikusan visszaigazolja, ez azonban nem minősül az ajánlat elfogadásának a Szolgáltató részéről. A Felhasználó által hibás áron történő ajánlattétel (megrendelés) esetén az ajánlattétel a Szolgáltató munkatársa által küldött elektronikus – nem automata – visszaigazolása során a Szolgáltató munkatársa felhívja a Felhasználó figyelmét a helyes árra, és felajánlhatja a helyes áron történő szerződéskötést.

A Felhasználó hibás ár helyett a Szolgáltató által közölt helyes áron nem köteles ajánlatot tenni, és szerződést kötni. Ez esetben nem jön létre szerződés a felek között.

 1. Fizetési módok, feltételek

7.1. A weboldalon a megrendelt szolgáltatás, illetve termék ellenértéke teljesíthető banki előre utalással, illetve bankkártyás fizetéssel. Előre utalás esetén az ellenérték Szolgáltató bankszámláján történő jóváírását követően válik hozzáférhetővé a megrendelt szolgáltatás, illetve termék.

 1. a) Előre utalás: akkor válassza, ha a rendelés értékét annak átvétele előtt utalással kívánja kiegyenlíteni.
 2. b) Bankkártyás fizetés: akkor válassza, ha a rendelés értékét a megrendeléssel egyidejűleg online bankkártyás fizetéssel kívánja kiegyenlíteni. Amennyiben a Felhasználó ezt a fizetési módot választotta „Megrendelés elküldése” gombra kattintva, a rendszer a Felhasználót átirányítja a Paypal rendszerre.

A Paypal bankkártyás fizetésről szóló tájékoztatója itt érhető el: https://www.paypal.com/hu/webapps/mpp/pay-online

Ennek a fizetési módnak a választásával a Felhasználó elfogadja, hogy a Szolgáltató által a www.szoknyaesnadrag.hu felhasználói adatbázisában tárolt, a Felhasználó rendelésének egyedi azonosítót (Rendelés ID) átadja a Paypal mint adatkezelő részére. Az adattovábbítás célja: a tranzakciók beazonosítása, visszaigazolása.

 1. A megrendelések feldolgozása, teljesítése

8.1. A megrendelt terméket/szolgáltatást a Szolgáltató a vételár megfizetését követően haladéktalanul visszaigazoló e-mailt küld.

8.2. A Szolgáltató a megvásárolt szolgáltatásokhoz tartozó videók megtekintéséhez szükséges szoftvert nem biztosít a Felhasználó részére. A .pdf kiterjesztésű fájlok olvasására alkalmas számítógépes szoftver meglétéről a Felhasználónak kell gondoskodnia.

8.3. A megrendelés utólagos módosítására Felhasználó részéről csak írásos formában, elektronikus levél útján kerülhet sor.

Amennyiben a Szolgáltató kézbesítője visszaküldi Szolgáltatónak a megrendelt terméket “Cím elégtelen”, “Ismeretlen”, ” Elköltözött”, “Nem vette át”, “Nem kereste” stb. jelzéssel, akkor a további ismételt szállítást belföldi-, és külföldi szállítás esetén egyaránt, a megrendelést visszaigazoló elektronikus levélben meghatározott ügyintézési díj, vagy a választott szállítási módhoz kapcsolódó szállítási díj (mely tartalmazza az újabb postaköltséget/szállítási díjat is) Szolgáltató részére történő befizetését követően tudja Szolgáltató ismételten teljesíteni.

Az első sikertelen kézbesítést követően 180 napig őrzi meg a visszakerült terméket a Szolgáltató, majd azt újból értékesíti a 180. napot követően. Ez idő alatt az újraküldési díj ellenében Szolgáltató megkísérli a termék újbóli kézbesítését, de amennyiben az is sikertelen lesz, úgy az őrzési időbe azt is beleszámítja a Szolgáltató. A fentieket Felhasználó maradéktalanul elfogadja.

Felhasználó köteles a terméket tartalmazó csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt Szolgáltató nem fogad el. A csomagok kézbesítése munkanapokon történik.

8.5. A szerződés teljesítése során Szerződő Felek kötelesek együttműködni, ennek keretében kötelesek egymást haladéktalanul értesíteni az érdekkörükben felmerülő, a szerződés teljesítésére kiható minden lényeges adatról, tényezőről és körülményről. Ezen intézkedéseket és nyilatkozatokat a Szerződő Felek írásban rögzítik.

 1. Elállás joga

9.1. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdésének a), i) valamint m) pontjai értelmében a Felhasználót nem illeti meg az elállási jog:

 • a) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
 • i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
 • m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

9.2. A 9.1. pontban foglaltak alapján a www.szoknyaesnadrag.hu oldalon értékesített szolgáltatások esetében a Felhasználó tudomásul veszi, hogy a fizetést követően, a fizetést teljesítése után a Szolgáltató által történő visszaigazolását, illetve a postai úton kézbesített termék csomagolásának felbontását követően az elállás joga nem illeti meg.

9.2. A termék visszaküldésének költségét a Felhasználónak kell viselnie, a Szolgáltató nem vállalja e költség viselését. Az elállási jog gyakorlása esetén a Felhasználót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését. Szolgáltató a termék visszaérkezését követően, az elállási nyilatkozat beérkezését követően, a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Felhasználó részére.

9.4. Amennyiben Felhasználó az átutalást a számlán megadott fizetési határidőn belül nem teljesíti, a Szolgáltató a szerződéstől elállhat. Szolgáltató bármikor elállhat a megrendelés teljesítésétől, amennyiben a megrendelést valamely oknál fogva nem tudja teljesíteni, és visszafizeti a megrendelés teljes összegét.

9.5. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhető el. https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a1400045.kor

9.6. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el. http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0064:0088:hu:PDF

9.7. Felhasználó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Általános Szerződési Feltételekben található elérhetőségeken.

9.8. Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

 1. Kellékszavatosság

10.1. A Szolgáltató hibás teljesítése esetén Felhasználó kellékszavatossági igénye alapján választása szerint:

kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szolgáltatónak ‒ másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva ‒ aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás, illetve termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a Felhasználónak okozott érdeksérelmet; vagy az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Szolgáltató költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének nem tud eleget tenni, vagy ha a Felhasználónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

10.2. Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2 (két) hónapon belül közölni. Jelen tájékoztatóval Szolgáltató felhívja Felhasználó figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Felhasználó közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. A teljesítéstől számított hat hónapon belül Felhasználó kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha igazolja, hogy a szolgáltatást Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után Felhasználó köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

10.3. Termékszavatosság, jótállás: Szolgáltató nem köteles és a 2013. évi V. törvény (Polgári Törvénykönyv) rendelkezései alapján, nem vállal termékszavatosságot és jótállást az általa nyújtott szolgáltatások tekintetében.

10.4. A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a weboldalon harmadik fél által szolgáltatott információkkal, tartalmakkal és szolgáltatásokkal kapcsolatban. A weboldal használatával Felhasználó elismeri, hogy azt csak és kizárólag saját felelősségére teszi. A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget az Felhasználó számítógépén vagy egyéb vonatkozásban keletkezett/elszenvedett károkért a weboldal használatával kapcsolatban. A Szolgáltató kizár minden felelősséget, amely a szolgáltatás igénybevételéből, esetleges hibájából, illetve az Felhasználó számítógépén futó programmal való összeegyeztethetetlensége, vagy bármely internetes vírus miatt következik be.

A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások/termékek célja az egészségi állapot kedvező irányú befolyásolása, az életminőség javítása, az egészséget veszélyeztető és károsító tényezőkkel szembeni védekezés elősegítése, valamint az alkohol- és kábítószer-függőségbe való visszaesés megelőzésének lehetővé tétele. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli a szolgáltatás/termék használhatósága, illetve eredményessége vonatkozásában, valamint a szolgáltatás/termék nem helyettesíti az egyedi esetekben szükséges orvosi ellátásokat vagy egyéb kezeléseket.

 1. Panaszkezelés rendje

11.1. Szolgáltató célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti elektronikus levélcímen, vagy levél útján is közölheti.

11.2. Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a felhasználónak. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a Felhasználónak.

11.3. Az írásbeli panaszt a szolgáltató 30 (harminc) napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A válasz másolati példányát 3 (három) évig megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

11.4. A Felhasználó a szolgáltatóval szemben fogyasztói panasszal élhet. Amennyiben a panaszát a Szolgáltató elutasítja, úgy jogosult a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a Felhasználó a Szolgáltatóval közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra – a Felhasználó erre irányuló kérelme alapján – az illetékes testület helyett a Felhasználó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

11.5. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a Felhasználó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a Felhasználót megillető jogokkal és a felhasználót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

11.6. A békéltető testület eljárása a Felhasználó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

A kérelemnek tartalmaznia kell

 1. a) a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
  b) a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
  c) ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,
  d) a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
  e) a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését
  f) a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor,
  g) a testület döntésére irányuló indítványt,
  h) a fogyasztó aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a felhasználó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a szolgáltató írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

Ha a felhasználó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

11.7. A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu.

11.8. Panasszal fordulhat a lakóhelye szerint illetékes járási hivatalhoz, mint elsőfokú fogyasztóvédelmi hatósághoz.
Elérhetőség: http://jarasinfo.gov.hu/

11.9. Panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információsszabadság Hatósághoz:

Nemzeti Adatvédelmi és Információsszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefonszám: +36-1-391-1400
Faxszám: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

11.10. Kötelezettséget vállalunk az alternatív vitarendezési fórum igénybevételére a fogyasztói jogvitáik rendezéséhez. Az Európai Bizottság által fejlesztett és üzemeltetett online vitarendezési platformot a linkre kattintva érheti el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm.

11.11. Az online vitarendezési platform használata regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, majd bejelentkezés után a fogyasztó benyújthatja panaszát a honlapon keresztül, ha nem sikerült közvetlenül rendeznie a jogvitáját a vállalkozással.

11.12. A panasz benyújtását követően az online vitarendezési platform azonnal továbbítja azt az ellenérdekű félnek. Ezt követően az érintetteknek meg kell egyezniük egy alternatív vitarendezési fórumról, amely végső soron el fog járni a közöttük fennálló ügyben. Azokról a fórumokról, amelyek eljárhatnak az esetükben, a platform tájékoztatja a feleket. Amint megszületik a megállapodás a vitarendezési fórumról, az online platform oda továbbítja a panaszt.

11.13. Ha a feleknek nem sikerül 30 (harminc) napon belül megegyezniük, vagy ha a platform sem tud a benyújtott adatok alapján olyan alternatív vitarendezési fórumot azonosítani, amelynek hatásköre van eljárni, a panasz további feldolgozására nem kerül sor.

 1. Záró rendelkezések

13.1. A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadók.

13.2. Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

13.3. Ha a jelen Általános Szerződési Feltételek bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

13.4. Amennyiben Szolgáltató az Általános Szerződési Feltételek alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az, hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az Általános Szerződési Feltételek valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

13.5. Szerződő Felek vállalják, hogy a vitás kérdések békés úton történő rendezése érdekében minden rendelkezésükre álló eszközt igénybe vesznek, a vitás kérdéseket elsősorban tárgyalások útján rendezik.

13.6. A jelen Általános Szerződési Feltételeket a Szolgáltató minden előzetes bejelentés nélkül megváltoztathatja, de az Általános Szerződési Feltételek módosítása visszamenőleges hatállyal nem értelmezhető. Tartós üzleti kapcsolat esetén az Általános Szerződési Feltételek módosulását Szolgáltató a módosulást követő 3 (három) munkanapon belül, vagy a módosulást követő első megrendelés beérkezésekor köteles jelezni Megrendelő részére.

13.7. Adott megrendelés teljesítésére azon Általános Szerződési Feltételek vonatkozik, amely a megrendelés Szolgáltatóhoz történő beérkezésekor hatályban van. Szolgáltató köteles Felhasználó rendelkezésére bocsátani a mindenkor érvényben lévő Általános Szerződési Feltételeket. A jelen pontban foglalt rendelkezésre bocsátás elektronikus úton (a Szolgáltató honlapján való közzététellel vagy e-mail útján) is elfogadott.

13.8. Felhasználó a fenti Általános Szerződési Feltételek tekintetében kifejezetten kijelenti, hogy azokat átolvasta, a figyelemfelhívó tájékoztatást megértette, így az Általános Szerződési Feltételeket a Vállalkozóval létesített jogviszony tekintetében magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Érvényes: 2019. december 01. napjától visszavonásig vagy módosításig